Rusinski jezik online dating


27-Dec-2017 02:35

Tako »su od starog jezičnog patriotizma u općem obrazo- vanju nacionalno nastrojenih građana i intelektualnih propagandista preziranje i odbijanje svega 'stranog' i 'miješanog' te prenaglašavanje jezičnog principa pori- jekla (etimologije) do u 20. ostali omiljena argumenta- tivna sredstva koja se i izvan jezika mogu primijeniti na ljude« (Polenz 1998: 62).Zato porivi koji navode pojedin- ce da se zalažu za tzv.Purizam i nacizam Purizam se javlja kao posljedica nacionalističkog shva- ćanja jezika (Gardt 2000: 263), on je »jezični ekvivalent ksenofobiji i pretjeranoj društvenoj potrebi za razgra- ničavanjem« (Coulmas 1996: 83).

kulturno-civilizacijska nadgradnja 248 Povijest 254 Prepravljanje povijesti 256 Prenošenje današnjih nacionalnih oznaka u prošlost 263 Ime jezika 267 Naziv ilirski 268 8 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Naziv hrvatski 271 Prepravljanja vezana za standardizaciju u 19.Izišlo je mnoštvo jezičnih savjetnika koji hvale purizam, na njega se pozivaju autori brojnih razli- kovnih rječnika, autori pravopisa, lektori i učitelji, njega zahtijevaju pisci jezičnih kolumni po novinama, njime se rukovode urednici raznih emisija o jeziku na radiju i na televiziji.Kako bi pridobili čitatelje i slušatelje za purizam, ujednačeno ga predočavaju kao nešto pozitivno, o čemu ovisi opstanak naroda i svakog pojedinca.[...] Proizvoljna kodifikacija (puri- stičkajezična politika) opravdana je i prirodna.

rusinski jezik online dating-55

esotropia online dating

[...] Ikone purizma su osobe, ljudi iz javnog života koji se bore za čišćenje jezika od nepoželjnih elemenata.Njihova imena su pohranjena u nacionalno orijentiranome diskursu i prizivaju se prilikom ozakonjivanja promjena u jeziku.